ເຄື່ອງປ່ຽນບໍລິມາດ

ລິດແມັດກ້ອນເດຊີແມັດກ້ອນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນມິນລີແມຕກ້ອນ ເດຊີແມັດກ້ອນເຮັກຕາແມັດກ້ອນກິໂລແມັດກ້ອນເດຊີລິດຊັງຕິລິດ ມິນລິລິດເຮັກໂຕລິດກິໂລລິດກາລອນ ສະຫະລັດກາລອນ ອັງກິດໄພທ (ສະຫະລັດ)ໄພທ (ອັງກິດ) ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ)ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)ຟຸດກຳລັງສາມນີ້ວແມັດກ້ອນ ຫຼາກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ

ກາລອນ, ລິດ, ບາເຣລ, ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນລະຫວ່າງຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດປັດຈຸບັນບໍ່ວ່າສຳລັບການຄົວກິນ ຫລື ຈຸດປະສົງທາງຄະນິດສາດ. ກະລຸນາເບິ່ງ ເຄື່ອງປ່ຽນບໍລິມາດ ຂອງເຮົາລຸ່ມນີ້ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຄິດໄລ່ການປ່ຽນ ແລະ ເຮັດການປ່ຽນງ່າຍຂຶ້ນ! ພວກເຮົາມີ ເຄື່ອງປ່ຽນຫົວໜ່ວຍອີກຫລາຍທີ່ພ້ອມໃຫ້ທ່ານເພື່ອໃຊ້ງານ.