ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ

ປ່ຽນແປງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ - ເຮັກໂຕລິດ

ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກໂຕລິດ ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແລະ ເຮັກໂຕລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເຮັກໂຕລິດ = ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ*10000000

0.00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 20.000 ເຮັກໂຕລິດ (0.002hm3 = 20000hl)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 50.000 ເຮັກໂຕລິດ (0.005hm3 = 50000hl)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 100.000 ເຮັກໂຕລິດ (0.01hm3 = 100000hl)

0.02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 200.000 ເຮັກໂຕລິດ (0.02hm3 = 200000hl)

0.10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 1.000.000 ເຮັກໂຕລິດ (0.1hm3 = 1000000hl)