ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ຫຼາກຳລັງສາມ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ (yd3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ (yd3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ຫຼາກຳລັງສາມ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຫຼາກຳລັງສາມ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*0.0006188912905246

2000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 1,2378 ຫຼາກຳລັງສາມ (2000pt_us = 1.238yd3)

5000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 3,0945 ຫຼາກຳລັງສາມ (5000pt_us = 3.094yd3)

10000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 6,1889 ຫຼາກຳລັງສາມ (10000pt_us = 6.189yd3)

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 12,3778 ຫຼາກຳລັງສາມ (20000pt_us = 12.378yd3)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 61,8891 ຫຼາກຳລັງສາມ (100000pt_us = 61.889yd3)