ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ເດຊີແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ (dam3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ (dam3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ເດຊີແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເດຊີແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ອັງກິດ) *5.6826253729223E-7

20000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0114 ເດຊີແມັດກ້ອນ (20000pt_uk = 0.011dam3)

50000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0284 ເດຊີແມັດກ້ອນ (50000pt_uk = 0.028dam3)

100000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0568 ເດຊີແມັດກ້ອນ (100000pt_uk = 0.057dam3)

200000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,1137 ເດຊີແມັດກ້ອນ (200000pt_uk = 0.114dam3)

1000000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,5683 ເດຊີແມັດກ້ອນ (1000000pt_uk = 0.568dam3)