ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຊັງຕິລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ຊັງຕິລິດ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊັງຕິລິດ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ຊັງຕິລິດ (cl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຊັງຕິລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຊັງຕິລິດ (cl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ຊັງຕິລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຊັງຕິລິດ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຊັງຕິລິດ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*47.318

0.20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຊັງຕິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 9 ຊັງຕິລິດ (0.2pt_us = 9.464cl)

0.50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຊັງຕິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 24 ຊັງຕິລິດ (0.5pt_us = 23.659cl)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ໄພທ (ສະຫະລັດ) en ຊັງຕິລິດ ?

1 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 47.3177 ຊັງຕິລິດ (1pt_us = 47.318cl)

2 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຊັງຕິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 94,6353 ຊັງຕິລິດ (2pt_us = 94.635cl)

10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຊັງຕິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 473,1766 ຊັງຕິລິດ (10pt_us = 473.177cl)