ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກິໂລລິດ

ປ່ຽນແປງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ - ກິໂລລິດ

ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລລິດ ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ເປັນ ກິໂລລິດ (kl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກິໂລລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ກິໂລລິດ (kl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແລະ ກິໂລລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກິໂລລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ກິໂລລິດ = ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ*1000000

0.00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 2.000 ກິໂລລິດ (0.002hm3 = 2000kl)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 5.000 ກິໂລລິດ (0.005hm3 = 5000kl)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 10.000 ກິໂລລິດ (0.01hm3 = 10000kl)

0.02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 20.000 ກິໂລລິດ (0.02hm3 = 20000kl)

0.10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 100.000 ກິໂລລິດ (0.1hm3 = 100000kl)