ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟາເຣັນຮາຍ

ປ່ຽນແປງ ຟາເຣັນຮາຍ

ຟາເຣັນຮາຍ
ປ່ຽນ ຟາເຣັນຮາຍ F ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຟາເຣັນຮາຍ F ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຟາເຣັນຮາຍ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.