ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ກິໂລແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ກິໂລແມັດກ້ອນ (km3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ກິໂລແມັດກ້ອນ (km3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ກິໂລແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ກິໂລແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*4.731765667836E-13

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ກິໂລແມັດກ້ອນ (20000pt_us = 0km3)

50000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ກິໂລແມັດກ້ອນ (50000pt_us = 0km3)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ກິໂລແມັດກ້ອນ (100000pt_us = 0km3)

200000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ກິໂລແມັດກ້ອນ (200000pt_us = 0km3)

1000000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ກິໂລແມັດກ້ອນ (1000000pt_us = 0km3)