ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລິລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ມິນລິລິດ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິນລິລິດ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ມິນລິລິດ (ml) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລິລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ມິນລິລິດ (ml)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ມິນລິລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລິລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ມິນລິລິດ = ໄພທ (ອັງກິດ) *568.263

0.02 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 11 ມິນລິລິດ (0.02pt_uk = 11.365ml)

0.05 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,05 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 28 ມິນລິລິດ (0.05pt_uk = 28.413ml)

0.10 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 57 ມິນລິລິດ (0.1pt_uk = 56.826ml)

0.20 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລິລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 114 ມິນລິລິດ (0.2pt_uk = 113.653ml)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ໄພທ (ອັງກິດ) en ມິນລິລິດ?

1 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 568.2625 ມິນລິລິດ (1pt_uk = 568.263ml)