ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ - ຟຸດກຳລັງສາມ

ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແລະ ຟຸດກຳລັງສາມ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຟຸດກຳລັງສາມ = ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ*35314700

0.00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 70.629 ຟຸດກຳລັງສາມ (0.002hm3 = 70629.4ft3)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 176.574 ຟຸດກຳລັງສາມ (0.005hm3 = 176573.5ft3)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 353.147 ຟຸດກຳລັງສາມ (0.01hm3 = 353147ft3)

0.02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 706.294 ຟຸດກຳລັງສາມ (0.02hm3 = 706294ft3)

0.10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 3.531.470 ຟຸດກຳລັງສາມ (0.1hm3 = 3531470ft3)