ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ)

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ)

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (fl_oz_us) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (fl_oz_us)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ), ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*16

0.20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 3 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (0.2pt_us = 3.2fl_oz_us)

0.50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 8 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (0.5pt_us = 8fl_oz_us)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ໄພທ (ສະຫະລັດ) en ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ)?

1 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 16 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (1pt_us = 16fl_oz_us)

2 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 32,0000 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (2pt_us = 32fl_oz_us)

10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 159,9999 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ສະຫະລັດ) (10pt_us = 160fl_oz_us)