ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*4.731765667836E-10

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (20000pt_us = 0hm3)

50000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (50000pt_us = 0hm3)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (100000pt_us = 0hm3)

200000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0001 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (200000pt_us = 0hm3)

1000000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0005 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (1000000pt_us = 0hm3)