ເຄື່ອງປ່ຽນລວງຍາວ

ແມັດກີໂລແມັດຟຸດຊັງຕິແມັດມິິລິແມັດນີ້ວຫຼາເຮກໂຕແມັດເດຊີແມັດໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ

ຕ້ອງການ ເຄື່ອງປ່ຽນລວງຍາວ? ບໍ່ວ່າທ່ານເຮັດວຽກໂດຍການໃຊ້ຫົວໜ່ວຍແມັດ, ຟີດ ຫຼື ນີ້ວ, ພວກເຮົາມີ ເຄື່ອງປ່ຽນລວງຍາວ ຫລາຍຊະນິດເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຄິດໄລ່. ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດເປັນພິເສດໃນເວລາພະຍາຍາມຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງ.