ເຄື່ອງປ່ຽນ ອົງສາເຊນຊຽດ

ປ່ຽນແປງ ອົງສາເຊນຊຽດ

ອົງສາເຊນຊຽດ
ປ່ຽນ ອົງສາເຊນຊຽດ C ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ອົງສາເຊນຊຽດ C ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ອົງສາເຊນຊຽດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.