ເຄື່ອງປ່ຽນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) - ຊັງຕິແມັດກ້ອນ

ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (fl_oz_uk) ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (cm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (cm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ແລະ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ = ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)*28.413

0.20 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 6 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.2fl_oz_uk = 5.683cm3)

0.50 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 14 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.5fl_oz_uk = 14.207cm3)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) en ຊັງຕິແມັດກ້ອນ?

1 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 28.413 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (1fl_oz_uk = 28.413cm3)

2 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 56,8261 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (2fl_oz_uk = 56.826cm3)

10 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 284,1305 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (10fl_oz_uk = 284.13cm3)