ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ອັງກິດ) *5.6826253729223E-10

20000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (20000pt_uk = 0hm3)

50000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0000 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (50000pt_uk = 0hm3)

100000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0001 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (100000pt_uk = 0hm3)

200000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0001 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (200000pt_uk = 0hm3)

1000000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,0006 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (1000000pt_uk = 0.001hm3)