ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ກິໂລລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ກິໂລລິດ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລລິດ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ກິໂລລິດ (kl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ກິໂລລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ກິໂລລິດ (kl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ກິໂລລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ກິໂລລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ກິໂລລິດ = ໄພທ (ອັງກິດ) *0.00056826253729223

2000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 1,1365 ກິໂລລິດ (2000pt_uk = 1.137kl)

5000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 2,8413 ກິໂລລິດ (5000pt_uk = 2.841kl)

10000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 5,6826 ກິໂລລິດ (10000pt_uk = 5.683kl)

20000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 11,3653 ກິໂລລິດ (20000pt_uk = 11.365kl)

100000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 56,8263 ກິໂລລິດ (100000pt_uk = 56.826kl)