ເຄື່ອງປ່ຽນ ກີໂລແມັດ

ປ່ຽນແປງ ກີໂລແມັດ

ກີໂລແມັດ
ປ່ຽນ ກີໂລແມັດ km ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກີໂລແມັດ km ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກີໂລແມັດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.