ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)

ປ່ຽນແປງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ - ໄພທ (ສະຫະລັດ)

ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແລະ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ), ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ໄພທ (ສະຫະລັດ) = ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ*2113375999.994

0.00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 4.226.752 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (0.002hm3 = 4226752pt_us)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 10.566.880 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (0.005hm3 = 10566880pt_us)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 21.133.760 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (0.01hm3 = 21133760pt_us)

0.02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 42.267.520 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (0.02hm3 = 42267520pt_us)

0.10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 211.337.600 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (0.1hm3 = 211337599.999pt_us)