ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ

ປາສກາລບາຣບັນຍາກາດ (ຫົວໜ່ວຍວັດ) ມິລິບາຣ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກທໍຣ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ

ປ່ຽນແປງ

ແຮງດັນຖືກນິຍາມເນື່ອງຈາກ ແຮງທີ່ໃຊ້ໄປຍັງບໍລິເວນພື້ນຜິວ (unit area) ບ່ອນທີ່ແຮງຖືກໃຊ້ໂດຍວັດຖຸໃນທິດທາງທີ່ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຜິວຂອງວັດຖຸ. ແຮງດັນສາມາດວັດແທກເປັນຫົວໜ່ວຍ ປາສກາລ (Pascals), ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ຫລື ຫົວໜ່ວຍອື່ນໆ. ສຳລັບ ການປ່ຽນອອນໄລນ໌, ໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຈາກໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.