ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ໄພທ (ສະຫະລັດ)

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ), ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ໄພທ (ສະຫະລັດ) = ໄພທ (ອັງກິດ) *1.201

2 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 2,4019 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (2pt_uk = 2.402pt_us)

5 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 6,0048 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (5pt_uk = 6.005pt_us)

10 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 12,0095 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (10pt_uk = 12.01pt_us)

20 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 24,0190 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (20pt_uk = 24.019pt_us)

100 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 120,0952 ໄພທ (ສະຫະລັດ) (100pt_uk = 120.095pt_us)