ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ເຮັກໂຕລິດ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກໂຕລິດ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ເຮັກໂຕລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເຮັກໂຕລິດ = ໄພທ (ອັງກິດ) *0.0056826253729223

200 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 1,1365 ເຮັກໂຕລິດ (200pt_uk = 1.137hl)

500 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

500 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 2,8413 ເຮັກໂຕລິດ (500pt_uk = 2.841hl)

1000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 5,6826 ເຮັກໂຕລິດ (1000pt_uk = 5.683hl)

2000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 11,3653 ເຮັກໂຕລິດ (2000pt_uk = 11.365hl)

10000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 56,8263 ເຮັກໂຕລິດ (10000pt_uk = 56.826hl)