ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ປ່ຽນແປງ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ປ່ຽນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ kph ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ kph ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.