ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ຫຼາກຳລັງສາມ - ມິນລີແມຕກ້ອນ

ຫຼາກຳລັງສາມ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ ປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ (yd3) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ຫຼາກຳລັງສາມ ແລະ ມິນລີແມຕກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ມິນລີແມຕກ້ອນ = ຫຼາກຳລັງສາມ*764555220.001

0.00 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 1.529.110 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.002yd3 = 1529110.44mm3)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 3.822.776 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.005yd3 = 3822776.1mm3)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 7.645.552 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.01yd3 = 7645552.2mm3)

0.02 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 15.291.104 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.02yd3 = 15291104.4mm3)

0.10 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 76.455.522 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.1yd3 = 76455522mm3)