ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ເດຊີລິດ

ປ່ຽນແປງ ຫຼາກຳລັງສາມ - ເດຊີລິດ

ຫຼາກຳລັງສາມ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີລິດ ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ ປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ (yd3) ເປັນ ເດຊີລິດ (dl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ເດຊີລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເດຊີລິດ (dl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ຫຼາກຳລັງສາມ ແລະ ເດຊີລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ເດຊີລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເດຊີລິດ = ຫຼາກຳລັງສາມ*7645.552

0.00 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ເດຊີລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 15 ເດຊີລິດ (0.002yd3 = 15.291dl)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ເດຊີລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 38 ເດຊີລິດ (0.005yd3 = 38.228dl)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ເດຊີລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 76 ເດຊີລິດ (0.01yd3 = 76.456dl)

0.02 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ເດຊີລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 153 ເດຊີລິດ (0.02yd3 = 152.911dl)

0.10 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ເດຊີລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 765 ເດຊີລິດ (0.1yd3 = 764.555dl)