ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ຟຸດກຳລັງສາມ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ຟຸດກຳລັງສາມ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຟຸດກຳລັງສາມ = ໄພທ (ອັງກິດ) *0.020068021025714

20 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 0,4014 ຟຸດກຳລັງສາມ (20pt_uk = 0.401ft3)

50 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 1,0034 ຟຸດກຳລັງສາມ (50pt_uk = 1.003ft3)

100 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 2,0068 ຟຸດກຳລັງສາມ (100pt_uk = 2.007ft3)

200 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 4,0136 ຟຸດກຳລັງສາມ (200pt_uk = 4.014ft3)

1000 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 20,0680 ຟຸດກຳລັງສາມ (1000pt_uk = 20.068ft3)