ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກາລອນ ສະຫະລັດ

ປ່ຽນແປງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ - ກາລອນ ສະຫະລັດ

ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ເປັນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ປ່ຽນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ (hm3) ເປັນ ກາລອນ ສະຫະລັດ (gal_us) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ກາລອນ ສະຫະລັດ (gal_us)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ແລະ ກາລອນ ສະຫະລັດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເປັນ ກາລອນ ສະຫະລັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ກາລອນ ສະຫະລັດ = ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ*264172000

0.00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 528.344 ກາລອນ ສະຫະລັດ (0.002hm3 = 528344gal_us)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 1.320.860 ກາລອນ ສະຫະລັດ (0.005hm3 = 1320860gal_us)

0.01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 2.641.720 ກາລອນ ສະຫະລັດ (0.01hm3 = 2641720gal_us)

0.02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 5.283.440 ກາລອນ ສະຫະລັດ (0.02hm3 = 5283440gal_us)

0.10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ເຮັກຕາແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 26.417.200 ກາລອນ ສະຫະລັດ (0.1hm3 = 26417200gal_us)