ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ເດຊີແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ (dam3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ (dam3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ເດຊີແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເດຊີແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເດຊີແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*4.731765667836E-7

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0095 ເດຊີແມັດກ້ອນ (20000pt_us = 0.009dam3)

50000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0237 ເດຊີແມັດກ້ອນ (50000pt_us = 0.024dam3)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0473 ເດຊີແມັດກ້ອນ (100000pt_us = 0.047dam3)

200000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,0946 ເດຊີແມັດກ້ອນ (200000pt_us = 0.095dam3)

1000000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,4732 ເດຊີແມັດກ້ອນ (1000000pt_us = 0.473dam3)