ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ແມັດກ້ອນ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ແມັດກ້ອນ (m3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ແມັດກ້ອນ (m3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ແມັດກ້ອນ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*0.0004731765667836

2000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,9464 ແມັດກ້ອນ (2000pt_us = 0.946m3)

5000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 2,3659 ແມັດກ້ອນ (5000pt_us = 2.366m3)

10000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 4,7318 ແມັດກ້ອນ (10000pt_us = 4.732m3)

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 9,4635 ແມັດກ້ອນ (20000pt_us = 9.464m3)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 47,3177 ແມັດກ້ອນ (100000pt_us = 47.318m3)