ເຄື່ອງປ່ຽນນ້ຳໜັກ

ກີໂລກຣາມກຣາມປອນອອນຊ໌ມິລິກຣາມສໂຕນໂຕນ

ປ່ຽນແປງ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳເປັນມີ ເຄື່ອງປ່ຽນນ້ຳໜັກ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຄົວກິນໃນເຮືອນຄົວຂອງທ່ານກໍຕາມ. ບາງຄັ້ງ ການປ່ຽນແມ່ນສັບສົນເກີນໄປໃນຫົວຂອງທ່ານ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາເລືອກ ເຄື່ອງປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ ສຳລັບນ້ຳໜັກທີ່ຕ່າງກັນເຊິ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຄຳນວນເລກ.