ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ມິນລີແມຕກ້ອນ

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ມິນລີແມຕກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ມິນລີແມຕກ້ອນ = ໄພທ (ອັງກິດ) *568262.537

0.00 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 1.137 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.002pt_uk = 1136.525mm3)

0.01 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 2.841 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.005pt_uk = 2841.313mm3)

0.01 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 5.683 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.01pt_uk = 5682.625mm3)

0.02 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 11.365 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.02pt_uk = 11365.251mm3)

0.10 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 56.826 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.1pt_uk = 56826.254mm3)