ເຄື່ອງປ່ຽນເນື້ອທີ່

ແມັດມົນທົນກີໂລແມັດມົນທົນເຮັກຕາເອເຄີຊັງຕິແມັດມົນທົນມິລິແມັດມົນທົນຕາລາງໄມລ໌ຕາລາງຫຼາຕາລາງຟຸດນີ້ວດມົນທົນ

ປ່ຽນແປງ

ເນື້ອທີ່ ແມ່ນປະເພດການວັດແທກທີ່ຊ່ວຍໃນການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ ຕຶກອາຄານ ຫລື ສວນ. ເຄື່ອງປ່ຽນເນື້ອທີ່ ປະກອບດ້ວຍການປ່ຽນລະຫວ່າງເຮັກຕາ, ເອເຄີ້ (ັacre), ຕາແມັດ ແລະ ອີກຫລາຍໆ! ໃຫ້ເບິ່ງຕົວເລືອກຕ່າງກັນທິ່ມີຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍເຫຼົ່ານັ້ນ.