ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ມິນລີແມຕກ້ອນ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ (mm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ມິນລີແມຕກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ມິນລີແມຕກ້ອນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ມິນລີແມຕກ້ອນ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*473176.567

0.00 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 946 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.002pt_us = 946.353mm3)

0.01 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 2.366 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.005pt_us = 2365.883mm3)

0.01 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 4.732 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.01pt_us = 4731.766mm3)

0.02 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 9.464 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.02pt_us = 9463.531mm3)

0.10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ມິນລີແມຕກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 47.318 ມິນລີແມຕກ້ອນ (0.1pt_us = 47317.657mm3)