ເຄື່ອງປ່ຽນເວລາ

ນາທີຊົ່ວໂມວິນາທີມິລິວິນາທີວັນອາທິດປີທົດສະວັດເດືອນສະຕະວັດ

ປ່ຽນແປງ

ເຄື່ອງປ່ຽນເວລາສາມາດໃຊ້ສຳລັບຫລາຍເຫດຜົນຕ່າງກັນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ ປີ ເປັນວັນ ຫລື ໄລຍະເວລາຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນມິລິວິນາທີເປັນຊົ່ວໂມງ.