ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ເຮັກໂຕລິດ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮັກໂຕລິດ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເຮັກໂຕລິດ (hl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ເຮັກໂຕລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ເຮັກໂຕລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເຮັກໂຕລິດ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*0.004731765667836

200 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,9464 ເຮັກໂຕລິດ (200pt_us = 0.946hl)

500 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

500 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 2,3659 ເຮັກໂຕລິດ (500pt_us = 2.366hl)

1000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 4,7318 ເຮັກໂຕລິດ (1000pt_us = 4.732hl)

2000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 9,4635 ເຮັກໂຕລິດ (2000pt_us = 9.464hl)

10000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ເຮັກໂຕລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 47,3177 ເຮັກໂຕລິດ (10000pt_us = 47.318hl)