ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ຫຼາກຳລັງສາມ - ຊັງຕິແມັດກ້ອນ

ຫຼາກຳລັງສາມ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ເປັນ ຫຼາກຳລັງສາມ ປ່ຽນ ຫຼາກຳລັງສາມ (yd3) ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (cm3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຫຼາກຳລັງສາມ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (cm3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ຫຼາກຳລັງສາມ ແລະ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ຫຼາກຳລັງສາມ ເປັນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ = ຫຼາກຳລັງສາມ*764555.22

0.00 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 1.529 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.002yd3 = 1529.11cm3)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 3.823 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.005yd3 = 3822.776cm3)

0.01 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 7.646 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.01yd3 = 7645.552cm3)

0.02 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 15.291 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.02yd3 = 15291.104cm3)

0.10 ຫຼາກຳລັງສາມ ໃນ ຊັງຕິແມັດກ້ອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ຫຼາກຳລັງສາມ ເທົ່າກັບ 76.456 ຊັງຕິແມັດກ້ອນ (0.1yd3 = 76455.522cm3)