ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລລິດ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ກິໂລລິດ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລລິດ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ກິໂລລິດ (kl) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລລິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ກິໂລລິດ (kl)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ກິໂລລິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ກິໂລລິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ກິໂລລິດ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*0.0004731765667836

2000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,9464 ກິໂລລິດ (2000pt_us = 0.946kl)

5000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 2,3659 ກິໂລລິດ (5000pt_us = 2.366kl)

10000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 4,7318 ກິໂລລິດ (10000pt_us = 4.732kl)

20000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 9,4635 ກິໂລລິດ (20000pt_us = 9.464kl)

100000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ກິໂລລິດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 47,3177 ກິໂລລິດ (100000pt_us = 47.318kl)