ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ອັງກິດ) - ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)

ໄພທ (ອັງກິດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເປັນ ໄພທ (ອັງກິດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ອັງກິດ) (pt_uk) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (fl_oz_uk) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ອັງກິດ) ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (fl_oz_uk)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ອັງກິດ) ແລະ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ອັງກິດ) ເປັນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ), ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) = ໄພທ (ອັງກິດ) *20

0.20 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 4 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (0.2pt_uk = 4fl_oz_uk)

0.50 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 10 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (0.5pt_uk = 10fl_oz_uk)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ໄພທ (ອັງກິດ) en ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ)?

1 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 20.0001 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (1pt_uk = 20fl_oz_uk)

2 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 40,0001 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (2pt_uk = 40fl_oz_uk)

10 ໄພທ (ອັງກິດ) ໃນ ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄພທ (ອັງກິດ) ເທົ່າກັບ 200,0006 ອອນຊ໌ (ຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກ) (ອັງກິດ) (10pt_uk = 200.001fl_oz_uk)