ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) - ຟຸດກຳລັງສາມ

ໄພທ (ສະຫະລັດ)
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເປັນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ປ່ຽນ ໄພທ (ສະຫະລັດ) (pt_us) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄພທ (ສະຫະລັດ)) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ (ft3)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ແລະ ຟຸດກຳລັງສາມ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເປັນ ຟຸດກຳລັງສາມ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຟຸດກຳລັງສາມ = ໄພທ (ສະຫະລັດ)*0.016710088502993

20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,3342 ຟຸດກຳລັງສາມ (20pt_us = 0.334ft3)

50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 0,8355 ຟຸດກຳລັງສາມ (50pt_us = 0.836ft3)

100 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 1,6710 ຟຸດກຳລັງສາມ (100pt_us = 1.671ft3)

200 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 3,3420 ຟຸດກຳລັງສາມ (200pt_us = 3.342ft3)

1000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ໄພທ (ສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 16,7101 ຟຸດກຳລັງສາມ (1000pt_us = 16.71ft3)