ເຄື່ອງປ່ຽນ ນີ້ວ ເປັນ ຟຸດ

ປ່ຽນແປງ ນີ້ວ - ຟຸດ

ນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຸດ ເປັນ ນີ້ວ ປ່ຽນ ນີ້ວ (in) ເປັນ (ft) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (ft)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ນີ້ວ*0.083333292960053

20 ນີ້ວ ໃນ ຟຸດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 1,6667 ຟຸດ (20in = 1.667ft)

50 ນີ້ວ ໃນ ຟຸດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 4,1667 ຟຸດ (50in = 4.167ft)

100 ນີ້ວ ໃນ ຟຸດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 8,3333 ຟຸດ (100in = 8.333ft)

200 ນີ້ວ ໃນ ຟຸດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 16,6667 ຟຸດ (200in = 16.667ft)

1000 ນີ້ວ ໃນ ຟຸດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 83,3333 ຟຸດ (1000in = 83.333ft)