ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດ ເປັນ ໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ ແມັດ - ໄມລ໌

ແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລ໌ ເປັນ ແມັດ ປ່ຽນ ແມັດ (m) ເປັນ (mi) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mi)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດ*0.000621371

2000 ແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ແມັດ ເທົ່າກັບ 1,2427 ໄມລ໌ (2000m = 1.243mi)

5000 ແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5.000 ແມັດ ເທົ່າກັບ 3,1069 ໄມລ໌ (5000m = 3.107mi)

10000 ແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ແມັດ ເທົ່າກັບ 6,2137 ໄມລ໌ (10000m = 6.214mi)

20000 ແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ແມັດ ເທົ່າກັບ 12,4274 ໄມລ໌ (20000m = 12.427mi)

100000 ແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ແມັດ ເທົ່າກັບ 62,1371 ໄມລ໌ (100000m = 62.137mi)