ເຄື່ອງປ່ຽນ ນີ້ວ ເປັນ ຫຼາ

ປ່ຽນແປງ ນີ້ວ - ຫຼາ

ນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາ ເປັນ ນີ້ວ ປ່ຽນ ນີ້ວ (in) ເປັນ (yd) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (yd)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ນີ້ວ*0.027777681557545

20 ນີ້ວ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 0,5556 ຫຼາ (20in = 0.556yd)

50 ນີ້ວ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 1,3889 ຫຼາ (50in = 1.389yd)

100 ນີ້ວ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 2,7778 ຫຼາ (100in = 2.778yd)

200 ນີ້ວ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 5,5555 ຫຼາ (200in = 5.556yd)

1000 ນີ້ວ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 27,7777 ຫຼາ (1000in = 27.778yd)