ເຄື່ອງປ່ຽນ ກີໂລແມັດ ເປັນ ຫຼາ

ປ່ຽນແປງ ກີໂລແມັດ - ຫຼາ

ກີໂລແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຼາ ເປັນ ກີໂລແມັດ ປ່ຽນ ກີໂລແມັດ (km) ເປັນ (yd) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກີໂລແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກີໂລແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (yd)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ກີໂລແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ກີໂລແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ກີໂລແມັດ*1093.61

0.00 ກີໂລແມັດ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 2 ຫຼາ (0.002km = 2.187yd)

0.01 ກີໂລແມັດ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 5 ຫຼາ (0.005km = 5.468yd)

0.01 ກີໂລແມັດ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 11 ຫຼາ (0.01km = 10.936yd)

0.02 ກີໂລແມັດ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 22 ຫຼາ (0.02km = 21.872yd)

0.10 ກີໂລແມັດ ໃນ ຫຼາ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 109 ຫຼາ (0.1km = 109.361yd)