ເຄື່ອງປ່ຽນ ກີໂລແມັດ ເປັນ ໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ ກີໂລແມັດ - ໄມລ໌

ກີໂລແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລ໌ ເປັນ ກີໂລແມັດ ປ່ຽນ ກີໂລແມັດ (km) ເປັນ (mi) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກີໂລແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກີໂລແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mi)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ກີໂລແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ກີໂລແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ກີໂລແມັດ*0.621371

2 ກີໂລແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 1,2427 ໄມລ໌ (2km = 1.243mi)

5 ກີໂລແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 3,1069 ໄມລ໌ (5km = 3.107mi)

10 ກີໂລແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 6,2137 ໄມລ໌ (10km = 6.214mi)

20 ກີໂລແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 12,4274 ໄມລ໌ (20km = 12.427mi)

100 ກີໂລແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ກີໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 62,1371 ໄມລ໌ (100km = 62.137mi)