ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ - ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ms) ເປັນ (mph) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mph)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດຕໍ່ວິນາທີ *2.237

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 4,4739 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (2ms = 4.474mph)

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 11,1847 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (5ms = 11.185mph)

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 22,3694 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (10ms = 22.369mph)

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 44,7387 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (20ms = 44.739mph)

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 223,6936 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (100ms = 223.694mph)