ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ - ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ms) ເປັນ (fts) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (fts)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດຕໍ່ວິນາທີ *3.281

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 6,5617 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (2ms = 6.562fts)

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 16,4042 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (5ms = 16.404fts)

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 32,8084 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (10ms = 32.808fts)

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 65,6168 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (20ms = 65.617fts)

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 328,0838 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (100ms = 328.084fts)