ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ - ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ms) ເປັນ (kph) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (kph)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດຕໍ່ວິນາທີ *3.6

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 7,2000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (2ms = 7.2kph)

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 18,0000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (5ms = 18kph)

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 36,0000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (10ms = 36kph)

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 72,0000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (20ms = 72kph)

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 360,0000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (100ms = 360kph)