ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ມິລິວິນາທີ

ປ່ຽນແປງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ - ມິລິວິນາທີ

ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິລິວິນາທີ ເປັນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

0.00 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ມິລິວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 193 ມິລິວິນາທີ (0.002mph = 193.121ms)

0.01 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ມິລິວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 483 ມິລິວິນາທີ (0.005mph = 482.803ms)

0.01 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ມິລິວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 966 ມິລິວິນາທີ (0.01mph = 965.606ms)

0.02 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ມິລິວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 1.931 ມິລິວິນາທີ (0.02mph = 1931.213ms)

0.10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ມິລິວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 9.656 ມິລິວິນາທີ (0.1mph = 9656.064ms)