ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ - ຄວາມໄວເຮືອບິນ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ms) ເປັນ (Ma) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (Ma)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດຕໍ່ວິນາທີ *0.0029411764705872

200 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 0,5882 ຄວາມໄວເຮືອບິນ (200ms = 0.588Ma)

500 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

500 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 1,4706 ຄວາມໄວເຮືອບິນ (500ms = 1.471Ma)

1000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 2,9412 ຄວາມໄວເຮືອບິນ (1000ms = 2.941Ma)

2000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2.000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 5,8824 ຄວາມໄວເຮືອບິນ (2000ms = 5.882Ma)

10000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ຄວາມໄວເຮືອບິນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10.000 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 29,4118 ຄວາມໄວເຮືອບິນ (10000ms = 29.412Ma)