ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ms ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ms ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.